โครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" - ผลการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"

โครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี 2561
ตามที่กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 25 ดำเนินการเปิดโครงการค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนประจำปี 2561 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้ดำเนินการนำเยาวชนมาเข้ารับการอบรมพร้อมกันทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 60 ค่าย ในห้วงระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561นั้น
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิ์รงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้สึกสำนึกในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ เข้าใจหลักธรรมของศาสนา มีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด รู้สำนึกหน้าที่ของพลเมืองดี รู้ศิลปะการป้องกันตัว รู้การดำเนินงานตามแนวศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา รู้จักการออกกำลังกาย มีระเบียบวินัยและนันทนาการ โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม และสามารถแสดงความคิดเห็นตลอดห้วงการฝึกอบรมฯ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)