ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน - ผลการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

การ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน)
ตามที่ี่หน่วยได้จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เวทีที่1 จำนวน 160 ทีม พื้นที่ 17 อำเภอ 159 ตำบล 2,154 หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 นั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดทราบว่ารูปแบบการชี้แจงของทีม ขับเคลื่อนฯ ต่อประชาชนที่ร่วมกิจกรรมค่อนข้างเป็นทางการมากเกินไป และได้มีการมอบนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นรูปแบบที่เป็นกันเอง ให้ประชาชนมีส่วนรวมในกิจกรรมให้มากเพื่อให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง ในเวทีที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สโมสรนายทหารค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการในเวทีที่2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ในห้วง 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561โดยจัดให้มีการสาธิตลำดับการจัดเวทีประชาคมประชาชน จากวิทยากร ครู ก. ในการสร้างการรับรู้ตามแนวทางดังกล่าวโดยกำหนดเป็น 3 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
วาระที่ 2 เวทีที่ 2 (สร้างการตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน)
วาระที่ 3 ทบทวนปัญหาและการเสนอความต้องการซึ่งได้มาจากผลของเวทีที่ 1
จากการดำเนินการดังกล่าวคณะทำงานตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 พันเอก สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตามประเมินผล ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกพระ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ และ หมู่ที่ 1 บ้านบึง ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและประชาชนมี ความเข้าใจและพึงพอใจต่อการชี้แจงสัญญาประชาคม ผูกใจ รวมไทยเป็นหนึ่งของทีมขับเคลื่อนเป็นอย่างดี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)