โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ - ผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1800
มณฑลทหารบกที่ 25 จัดการแสดงวงดนตรี ชป.กร.มทบ.25 
ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 
ณ กอ.ฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปี 2560 โดยมี นศท.ชั้นปีที่ 2 และผู้บังคับบัญชา 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน  ในการนี้มีการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และ 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ทุกนายด้วย
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)