มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน - ผลการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

“มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0930  
ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับตำบล 
ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหารที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ 
ทั้ง 17 อำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน สู่ภาคปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน ให้มีผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
      ตามที่รัฐบาลได้กำหนดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ต่อยอดนโยบายประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการรับรู้ในกรอบหลัก 10 เรื่อง ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาประชาชนรายบุคคล และปัญหาเชิงพื้นที่ใน
ระดับตำบลหมู่บ้านของจังหวัดสุรินทร์ 
      สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้เป็นการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเข้ารับการอบรม จำนวน 160 นาย
ในการนี้ พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
เข้าร่วมบรรยายแนวทางของ รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและเข้าใจแก่ทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)